Regio femoralis anterior a trigonum femorale

Ilustrace preparované dolní končetiny do hloubky regio femoralis anterior a trigonum femorale.

Název termínu Vrstva
1 Rr. cutanei anteriores Vrstva 1
2 A. epigastrica superficialis Vrstva 1
3 A. circumflexa ilium superficialis Vrstva 1
4 Arteria femoralis Vrstva 1
5 Arteria femoralis Vrstva 1
6 V. femoralis Vrstva 1
7 V. femoralis Vrstva 1
8 Canalis adductorius Vrstva 1
9 A. descendens genus Vrstva 1
10 N. saphenus Vrstva 1
11 V. circumflexa ilium superficialis Vrstva 1
12 V. epigastrica superficialis Vrstva 1
13 Vv. pudendae externae Vrstva 1
14 V. saphena magna Vrstva 1
15 A. circumflexa femoris medialis Vrstva 1
16 A. circumflexa femoris lateralis Vrstva 1
17 Arteria profunda femoris Vrstva 1
18 N. femoralis Vrstva 1
19 M. adductor magnus Vrstva 1
20 M. gracilis Vrstva 1
21 M. adductor longus Vrstva 1
22 M. pectineus Vrstva 1
23 M. iliopsoas Vrstva 1
24 M. quadriceps femoris Vrstva 1
25 M. vastus medialis Vrstva 1
26 M. vastus lateralis Vrstva 1
27 M. rectus femoris Vrstva 1
28 M. tensor fasciae latae Vrstva 1
29 M. sartorius Vrstva 1